گزیده جلسه تفسیر آیت الله صدوقی مازندرانی مدظله (1)

اعتقاد به توبه دردنیا از مسلمات است . به نص صریح آیات و روایت متعدد . اما آیا مسئله توبه در آخرت هم وجود دارد ؟ یعنی انسان می تواند در عالم آخرت در محضر خداوند منان از سیئاتی که مرتکب شده توبه کند ؟
 اینگونه به نظر می رسد و عقیده هم بر این است که در آخرت هم اصل توبه ثابت می باشد . خداوند در قرآن کریم می فرماید « کُلَّ یَومٍ هو فی شَأن » . صفات عظیمه ای که خداوند دارد هر روز و هر لحظه برای او ثابت است . یکی از صفات عظمیه الهی " تواب " بودن اوست . تواب بودن خدا فقط ارتباط به این دنیا ندارد . این رب کریم و رحیم و این خدای رئوف در همان حالی که هم در دنیا و هم در آخرت دارای چنین صفاتی ست ، توبه پذیر است و پذیرش توبه او منحصر در دنیا نیست .

ازبيانات آيت الله صدوقي مازندراني دام ظله در جلسات تفسير قرآن كريم