شنبه 6 آبان 91
همسرمتعلقه­ی حضرت آیت الله بانوئی از نسل سادات است. ایشان از جانب پدر به خاندان آملی رسیده و ازجانب مادر به بزرگ خانواده­ی طباطبائی قمی... ایشان در تهران بدنیا آمدند و بدلیل نوع فعالیت پدر، بیشتر در سفر بودند تا زمانی که به همسریِ حضرت آقا در آمدند... در تهران و قم برای تحصیل...