چهارشنبه 13 دی 91
تالیفات-یکقلم نعمت و منت بزرگی بود و هست و خواهد ماند که ماندگاری و جاودانگی فهم و دریافت های دینی [و غیر دینی] را به مرحله قرار میرساند و چه نیکوست قراری که بن مایه اش تدبر و تامل و جنسش زحمت و مرارت و  حاصلش بقاء فکر و تفکر باشد . حضرت آیت الله صدوقی مازندرانی در طول سالیان تحصیل...